PHUOC THANH CONSTRUCTION

Your Trust    ISO 9001 : 2015

Phuc Dat Tower_ Binh Duong

  • Phuc Dat Tower_ Binh Duong

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC

건축의 이름 :Phuc Dat Tower_ Binh Duong

  • 위치 : 빈 증시 동호 아 32 번 국도 1K 2020 년 12 월 24 일 오전 시작 프로젝트 규모 : 지하 2 층, 지상 30 층 PTCONS는 건설 품질에 대해 투자자들로부터 높은 평가를 받고 Phuc Dat Tower Project의 주 계약자로 선정 된 것을 영광으로 생각합니다. 건물을 위해
고객
Công ty TNHH Phúc Đạt Connect 2
장소
32 Quốc lộ 1K, Đông Hòa, Bình Dương
스타트
24/12/2020
8/2022

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Category: 아파트

Share: