PHUOC THANH CONSTRUCTION

Your Trust    ISO 9001 : 2015

내부 소식

내부 소식

Họp Ban An Toàn Công Ty CPXD Phước Thành Định Kỳ – 10/11/2018

HỌP BAN AN TOÀN ĐỊNH KỲ THÁNG 11/2018

CHỦ ĐỀ: Đào Tạo An Toàn Lắp Dựng Giàn Giáo Bao Che, Sơ Cấp Cứu và Quản Lý Hệ Thống 5S.

– An toàn lao động cần được quan tâm, chú trọng nhiều hơn nữa.

– Là việc làm thường xuyên, nghiêm túc và cần có sự giám sát chặt chẽ.

– Đây là công tác không chỉ riêng nhà thầu, đơn vị giám sát mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội.

Read more

Tin tức chung, 내부 소식, 뉴스

Lễ Khởi Công Dự Án Kim Tín Building (10/2/2018)

LỄ KHỞI CÔNG DỰ ÁN: KIM TÍN BUILDING

– Lễ Khởi Công Kim Tín Building được diễn ra vào sáng ngày 10/08/2018 tại 424 Võ Văn Kiệt Phường Cô Giang Quận 1TPHCM

Một số hình ảnh trong buổi lễ:

ông Trần Hải Lăng – Giám Đốc Dự Án

Đại diện Công Ty ông Trần Hải Lăng – Giám Đốc Dự Án bắt tay cùng chủ đầu tư Kim Tín Building

Kim Tin Building

Ban Chỉ Huy Dự Án

Ban Chỉ Huy Dự Án công trình

Ban Chỉ Huy

Ban Chỉ Huy Dự Án công trình

Chủ đầu tư Kim Tín

Phía Chủ đầu tư Kim Tín làm nghi thức tại buổi lễ

chuẩn bị tại buổi lễ

“SỰ THÀNH CÔNG CỦA ĐỐI TÁC CHÍNH LÀ SỰ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI”

(Tin, ảnh: phòng truyền thông Ptcons)

 

 

내부 소식, 뉴스, 일반 뉴스

Hung Phat 사회 주택 프로젝트 토핑 행사-Tower C

Hung Phat 사회 주택 프로젝트 토핑 행사-Tower C

– 2020 년 7 월 16 일 아침, Hung Phat 사회 주택 프로젝트의 마무리 행사가 파트너와 투자자 276 Ngoc Long 회사의 완전한 참여와 참여로 성공적으로 진행되었습니다.

Hung Phat 사회 주택 프로젝트 토핑 식

-2225 Pham The Hien, Ward 6, District 8에 지어진 Green River Apartments는 4 개의 주요 도로에 인접 해 있으며, 프로젝트 앞에는 8 군의 전통 시장이 있으며, 바로 뒤에는 고등학교가 있습니다. .

-Hung Phat-Green River Apartment 프로젝트는 Phuoc Thanh이 총 계약자 인 사회 주택 프로젝트 중 하나로 간주됩니다. 엔지니어 팀과 건설 현장 직원의 지속적인 노력으로 프로젝트의 Tower C가 마무리되었습니다.
행사에서 촬영 된 일부 사진 :

Hung Phat 사회 주택 프로젝트 토핑 식

Hung Phat 사회 주택 프로젝트 토핑 식

Hung Phat 사회 주택 프로젝트 토핑 식

Hung Phat 사회 주택 프로젝트 토핑 식

Hung Phat 사회 주택 프로젝트 토핑 식

 

Hung Phat 사회 주택 프로젝트 토핑 식

“파트너의 성공은 우리의 성공입니다”

(뉴스, 사진 : Ptcons 미디어 룸)

내부 소식, 뉴스, 일반 뉴스

남 아프리카 축구 선수 PTCONS FC 2020에 시계

남 아프리카 축구 선수 PTCONS FC 2020에 시계

-우리의 친절한 남자 축구 토너먼트 PTCONS FC 2020은 2 주간의 경쟁 끝에 종료되었습니다. 올해의 토너먼트는 20 개의 2 월 29 일에서 2020 년 3 월 7 일까지 2 개의 테이블로 나누어 진 04 개의 우승 팀을 포함하여 08 개의 팀을 유치했습니다.

-열정, 귀족, 정직 및 공정한 연대 정신으로 8 개 팀이 롱볼, 헤더, 사랑 등 아름다운 공에서 50 개의 아름다운 목표를 가진 08 개의 매치를 제공했습니다. 고정 사례, 팀 협업 …

BTC- PTCONS FC 2020

– 경기의 집중력에 영향을 미치는 ncoV 시즌이 있지만 주최측은 선수와 선수의 경기를 시작하기 전에 여전히 모든 안전 조치를 적용합니다. 우리의 사랑하는 사람은 또한 극적이고 고도로 전문화 된 많은 재미있는 경기를 관객에게 기여했습니다.

– 2020 년 3 월 7 일 밤, “PTCONS FC 2020 프렌 들리 남자 축구 토너먼트”에서 우승 트로피가 열렸습니다.

– 오프닝은 두 팀 간의 준결승 경기입니다 : CT Fresca 강변-안전 PTC 팀과 두 번째 경기는 입찰실 팀입니다-CT Hung Phat 1. 6-3 CT 팀과 승리 Fresca Riverside 원 입찰 팀과 함께 챔피언십 결승 진출권은 CT Hung Phat이 6-1 점으로 승리했습니다.

 • 두 팀의 안전 PTC 팀과 Hung Phat 1 팀은 극도로 다양하고 매력적인 페널티 슛으로 3 등을 차지했습니다.
 • 챔피언십 경기는 CT Fresca Riverside에 속한 4-1 결승으로 끝났습니다.

– 시상식 밤도 감정적이었습니다. 우리는 기쁨의 미소를 지니고, 놓친 공 때문에 슬픔과 후회가 있지만, 무엇보다도 토너먼트는 건강하고 보람있는 놀이터와 서로 배울 수있는 기회를 가져 왔습니다. 부서와 건설 단위 간의 연대 정신을 향상시킵니다

Đội đương kim vô địch Fresca Riverside

Đội về nhì – phòng đấu thầu Ptcons

3 등상 팀-CT Hưng Phát 1

안전 PTC 팀-최우수상

Trọng tài các trận đấu – Mr Tùy Hải (bên phải)

-주최측은 토너먼트에 중요한 기여를 한 리더들을 후원하며 모든 선수들에게 감사합니다. 주최측은 또한 수 이하이 심판이 무법 한 경기를 지휘하는 데 탁월한 성과를 거둔 것에 대해 감사를 표합니다. 그리고 특히 팀의 팬들은 성공적인 토너먼트에 중요한 공헌을 한 선수들에게 열정적으로 응원했습니다. 우리는 또한 조직위원회의 형제 자매들이 토너먼트의 성공을 위해 높은 책임감을 가지고 열심히 노력했음을 잊지 않습니다.

Trọng tài các trận đấu (phải) – GĐDA CT Fresca Riverside

따라서 “소년을위한 친근한 축구 토너먼트 PTCONS FC 2020″은 선수와 팀의 건강, 연대 및 귀족을 향상시키기위한 스포츠 훈련 정신의 대담한 마크로 끝났습니다. 주최측은이 토너먼트가 다음 시즌에도 계속 성공적으로 유지되고 조직 될 것이라고 믿고 있습니다.

토너먼트의 일부 사진 :

Đội Safety và đội CT Fresca Riversite tranh trận bán kết

Đội Phòng đấu thầu và đội CT Fresca Riverside tranh trận chung kết

FC PTCONS 2020 – BTC

FC PTCONS 2020

“친절한 축구 토너먼트 PTCONS FC 2020″에 오신 것을 환영합니다. “PTCONS FC 2021 친화적 인 축구 토너먼트.

(Tin, ảnh: Phòng truyền thông Ptcons)

 

 

 

 

 

내부 소식, 뉴스, 일반 뉴스

화재 예방 회사 사무실에서 화재 착취 요새

화재 예방 회사 사무실에서 화재 착취 요새

-8 번 구역의 카리나 플라자 (Carina Plaza) 아파트 화재로 도시 사람들을 놀라게하고 상심하게 만들었습니다. 이것은 최근 몇 년 동안 도시에서 가장 큰 화재입니다. 화재는 다시 한 번 사람들에게 특히 고층 빌딩과 인구 밀도가 높은 지역에서 화재 예방 및 싸움 (FPF)에 대해 소홀히하지 않도록 상기시켰다.
-Phuoc Thanh Company는 30/05/2020의 아침에 회사 사무실에서 “화재 예방 및 전투 계획 연습”회의를 개최했습니다.
위치 : 회사 사무실 21 번 21 번 KDC Him Lam, Binh Hung, Binh Chanh, HCM
훈련 단위 :시 경찰서
시간 :-오전 9 시부 터 10시 30 분까지의 이론 ‘
연습 : 10시 30 분부터 12 시까 지

훈련 단위 :시 경찰서

-내용은 2 가지 부분으로 구성된다 : 화재 예방 및 예방 계획에 대한 이론적 지시, 그리고 두 번째 부분은 소화기의 사용을 실습하는 것이다.
-일반적으로 남쪽과 호치민시는 햇빛의 시간이 있으며, 낮의 평균 기온은 습도가 낮고 높기 때문에 화재와 큰 화재를 쉽게 잡을 수 있습니다. 따라서 FPF 작업에 대한 관심이 그 어느 때보 다 높아졌습니다.

훈련 단위 :시 경찰서

-현재 개발 모멘텀으로 다른 많은 고층 빌딩이 운영되고 계속 건설 될 것입니다. 사실, 많은 사람들이 고층 빌딩에서 살기를 감히하지 않았다는 우려를 표명했습니다. 위에서 언급 한 부정적인 생각을 없애기 위해, 일반적으로 FPF 작업의 강화와 고층 빌딩의 FPF가 안전한 출구의 설계, 건설 및 배열에서 특히 중요해야합니다. 화재 경보 장비, 소방 장비를 표준에 맞게 설치하고 항상 화재를 통제하는 데 효과적입니다 … 실제로 필요합니다.

훈련 단위 :시 경찰서

현재 베트남의 사람들은 교통 품질 유틸리티와 같은 많은 세부 사항을 가진 프로젝트 아파트의 판매를 광고하지만 … 80 %의 사람들이 고층 아파트 건물의 화재 안전 시스템을 언급하지 않습니다. … 그러나 FPF 작업이 더 좋으면 화재가 발생하지 않았거나 화재가 발생했을 때 피해 수준도 크게 감소했습니다.

리허설에서 일부 사진 :

“파트너의 성공은 우리 자신의 성공입니다”

내부 소식, 뉴스, 일반 뉴스

사무실 빌딩 프로젝트의 기공식- VINATEX BUILDING

사무실 빌딩 프로젝트의 기공식-VINATEX BUILDING

-6/6/2020의 아침에. 기공식은 39-41-43 거리, Vo Van Kiet 거리, Nguyen Thai Binh 병동, Vinatex Building 오피스 빌딩 및 아파트 프로젝트에서 열렸습니다.

-이것은 베트남 섬유 및 의류 그룹 VINATEX 투자자의 프로젝트입니다
-투자자, 감독관 대표, 많은 PPD 및 다른 사령관들의 참여와 함께이 행사를 축하하는 기공식에 참석합니다.
-행사 참석은 다음과 같습니다.

 • Pham Thi Thanh Hang – Phuoc Thanh Construction Joint Stock Company의 총책임자
 • Nguyen Minh Tuan – 프로젝트 프로젝트 관리자
 • Tran Minh Thien – 프로젝트 디렉터
 • Tran Viet Tuy Hai – 안전 부문 책임자

축하에 관한 다른 작품의 지휘관들과 함께

Vinatex의 시작

Vinatex의 시작

푸옥 탄 :“파트너의 성공은 우리의 성공입니다

 

내부 소식, 뉴스, 일반 뉴스

하이테크 건축의 지상 깨는 식은 일한다 공장

하이테크 건축의 지상 깨는 식은 일한다 공장

-2020 년 7 월 10 일 (금) 08h30. 워크숍 01-호치민 시티 9 번 지구 9 번지 N6 번지 로트 I-3B 1.1에 위치한 하이테크 빌딩 워크숍. . 이 프로젝트는 Hi-Tech Company에 의해 투자되었습니다

-투자자, 감독관 대표, 많은 PPD 및 다른 작품의 지휘관과 함께 행사를 축하하기 위해 기공식에 참석합니다.

– 행사 참석은 다음과 같습니다.

 • Ms Pham Thi Thanh Hang-Phuoc Thanh Construction Joint Stock Company의 총책임자
 • Mr. Hoang Vu Nhat – 프로젝트 프로젝트 관리자
 • Mr Tran Viet Tuy Hai – 안전 부문 책임자
-프로젝트의 안전한 품질 일정을 완벽하게 완료하는 것은 Phuoc Thanh가 항상 고객에게 전념하는 모토 중 하나입니다. Ptcons는 경험, 역량 및 성실성을 바탕으로 투자자에게 최선을 다하는 프로젝트를 완료 할 것입니다.

-하이테크 빌딩 웍스 빌딩 프로젝트를 축하합니다!

행사에서 일부 사진 :

하이테크 빌딩 작업 빌딩

하이테크 빌딩 작업 빌딩

하이테크 빌딩 작업 빌딩

푸옥 탄 :“파트너의 성공은 우리의 성공입니다

내부 소식, 뉴스, 일반 뉴스

2020 년 6 월 작업 및 팀워크 전문직 전문가

2020 년 6 월 작업 및 팀워크 전문직 전문가

전문성이란 무엇입니까?
– 전문성은 설정된 목표를 달성하기 위해 아이디어에서 구현 방법으로 일관된 동기화입니다. 전문성은 전문 지식의 숙달과 결합 된 과학적 작업 방식을 통해 보여집니다. 요컨대 전문성에는 업무, 행동, 목표 및 자질이 포함됩니다.

– 직위에 관계없이 모든 개인은 “전문”이라는 자신의 이미지를 만들고 싶어합니다. 오늘날의 역동적이고 현대적인 작업 환경에서 전문성은 기업의 성공 또는 개인의 승진 능력을 결정하는 최고의 기준 중 하나로 간주됩니다. 따라서 점점 더 전문적이 되려면 주저하지 말고 상급자 나 동료들로부터 배우십시오. 이 노력을 통해 귀중한 교훈과 경험을 얻게됩니다.

어떤 위치에 있든 지속적인 학습은 지속적인 개선과 정점에 도달하는 데 필수적입니다. 일의 요구 사항에 따른 지속적인 정보 기술 개발 수준 인 삶은 점점 더 엄격 해지고 다양해질 것입니다. 시대에 맞는 지식을 갖추지 않으면 시차가 지났기 때문에 필연적으로 제거 될 것입니다.

– 전문성의 특징 : 07 가지 특징이 있습니다 :
첫째 : 전문 지식
전문직 종사자는 직업에 대한 깊은 이해가 있어야하며 직업 내 업무 수준과 기술을 이해하고 숙달해야합니다. 전문 직원은 단순 해 보이는 매우 복잡한 많은 문제를 해결할 수 있습니다. 주된 이유는 기본 작동 원리를 파악했기 때문입니다. 사회는 특히 과학 기술 시대에 끊임없이 발전하고 있습니다. 점점 더 많은 새로운 과학 및 기술 발전, 새로운 산업, 더 복잡하고 다양한 직업이 있습니다. 이를 위해서는 전문직 종사자가 새로운 지식에 적응하고 직면 할 수 있도록 전문적인 전문 지식을 지속적으로 연구하고 훈련시켜야합니다.

둘째 : 재능, 능력
– 그들은 깔끔하고 규범 적이며 민첩한 직업을 완성 할 수있는 기술을 갖추고 있습니다. 전문성의 부족은 일을 할 수 있지만 그들의“출력”은 좋지 않거나, 깔끔하지 않거나, 일반적으로 충분하지 않습니다. 전문인은 “때문에”라고 비난하지 않지만 업무를 수행하기위한 최상의 솔루션을 찾습니다.

셋째 : 무결성
– 일상적인 행동과 직업 윤리 모두의 정직성. 약속을 지키는 전문가들은 즉시 말하고 행동합니다. 반대로, 약속이 직업과 밀접한 관계가 없으며 자존감이 없기 때문에 전문성의 부족은 신뢰할 수 없습니다.

넷째 : 책임 정신

– 전문가는 자신의 생각, 진술 및 행동에 책임이 있습니다. 모든 결과, 제품에 표시된 작업에 대한 책임. 문서의 오류, 철자 오류, 조잡한 표현 및 잘못된 문장은 텍스트 편집기의 책임 부족을 보여주기에 충분합니다. 제품 결함이 발견되었지만, 시장에서 무시되고 여전히 출시되었으며, 이는 비즈니스 제품의 불매 운동 인 불신으로 이어질 가능성이 높습니다. 직장에서 많은 사람들은 종종“나의 자격이 제한되어있다”,“나도 노력했다”,“이런 임금”과 같은 말로 자신의 책임을 인정하지 않고 직무를 정당화합니다. 나는 그렇게 할 수 있습니다. “… 항상 어려움에 직면하고 집중하며 문제를 해결하려고 노력하는 전문가입니다. 실수를 숨기고, 열심히 일하는 것을 피하고, 다른 사람들을 위해 직업을 추진하며, 상황에 대한 책임은 아마추어의 일하는 태도입니다. 전문성은 조직, 회사, 동료 및 자신에 대한 의무와 책임을 수행하는 사람의 감각에서 비롯됩니다.

다섯째 : 자제
– 높은 전문성을 가진 사람들은 큰 압박을 받고 자신을 가질 수 있습니다. 예를 들어, 직원의 꾸짖음, 직원들의 반성에 앞서, 그들은 여전히 ​​”인수”가 아니라 침착하게 설명하고 봉사했습니다. 전문가는 다른 사람의 세부 사항이나 오류에 빠지지 않도록 할 수 있습니다.

여섯째 : 다른 사람을 존중하십시오
– 전문가는 사회에서의 위치에 관계없이 항상 동료 및 주변 사람들을 존중합니다. 동료를 존중한다는 것은 나쁜 말을하지 않고 절대 모욕하지 않는 것을 의미합니다. 노벨상 수상자 인 피터 도허티 (Peter Doherty)는 동료에 대해 할 말이 없다면 조용히 해주라고 조언합니다. 학대적인 근로자 및 동료와 같은 행동은 교육을받지 않은 것보다 비 윤리적입니다. 전문가들은 높은 수준의 “감성 지능”을 가지고 있으며 그들의 상태가 그들에게 영향을 미치지 않도록합니다. 당신이 좋아하지 않는 사람들, 심지어 매우 편안하지 않은 사람들과도 협력해야합니다. 당신이 그들에 대해 어떻게 생각하는지 알려주지 않고 친근하고 예의 바르고 일하기 쉬운 경우 더 전문성을 보일 것입니다. 전문가 란 평소처럼 좋아하지 않는 사람과 대면하는 사람입니다

일곱째 : 이미지와 외모
– 작업의 성격에 맞는 옷, 전문적인 작업 스타일을 보여주고 파트너에게 자신감을 심어줍니다. 각 작업, 각 작업 환경에는 작업 조건 및 해당 작업의 특성에 적합한 고유 한 복장 요구 사항이 있습니다. 뿐만 아니라 의상은 비즈니스 특성을 파트너에게 전달하여 사람들의 눈에 기업 문화의 생생한 이미지를 만들어줍니다. 전문가들은 깔끔하고 팽팽한 복장을 입고, 정식은 아니지만 상황에 적합하고 예의 바르게 행동합니다. 터무니없는 옷, 깔끔함, 너무 까다 로움은 전문성 부족뿐만 아니라 상대방을 내려다 보는 것으로 이해됩니다

– 인생에서 우리 중 누군가는 한 번 이상 덜 전문적으로 행동했습니다. 어쩌면 너무 바빠서, 불쌍한 생각, 미성숙, 공격적, 분노, 일반적으로 잘못된 시간 일 수 있습니다. 그러나 우리가 충분히 겸손하다면, 우리 모두는 스스로를 바로 잡을 기회가 있습니다. 의사 소통 및 업무 방식에 대한 전문적인 태도를 얻으려면 하드와 소프트 기술을 결합해야합니다.

팀워크 란 무엇입니까?
팀워크는 상호 작용과 책임을 기반으로 공통의 목표를 달성하기 위해 함께 일하는 2 명 그룹입니다.

팀워크에서 작업 할 때 발생하는 일반적인 문제 :
의견 수렴, 회의시주의 산만 함 얼굴이 맞지 않음 그룹이 의견 불일치에 압도 됨

 • 다른 사람들의 말을 들어라
 •  조직 기술
 • 서로를 돕고 존중하십시오
 •  할당 된 작업에 대한 책임 격려와 개인적 성장
 • 마운트
 • 합의를 만듭니다.
 • 공정한

– 그룹에서 일할 때 개인보다 더 많은 효율성을 가져다 줄 것입니다. 함께 일하고, 서로를 친한 형제와 좋은 친구로 연합하고 대우하여 직원의 안전을 보장하고 최고의 제품을 제공합시다

– 프로페셔널리즘은 점점 실용화되는 요구 사항이므로 제거하고 싶지 않다면 지금 바로 진정한 프로페셔널 직원의 이미지를 구축 할 계획을 세워야합니다!

회사의 안전 부서는 회사가 설정 한 안전 – 품질 – 진행 목표를 달성하기 위해 한 달 동안 기쁨과 연대로 가득 찬 여러분을 원합니다.

작성자 : Phuoc Thanh Company의 안전 부서