PHUOC THANH CONSTRUCTION

Your Trust    ISO 9001 : 2015

내부 소식

내부 소식, 뉴스

Đào Tạo: Hướng Dẫn Kỹ Thuật Thi Công Tại Citrine – Quận 9

BUỔI ĐÀO TẠO: “HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT THI CÔNG” TẠI CITRINE – QUẬN 9

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc cho nhân viên trong tổ chức là mục tiêu được hết sức chú trọng trong thời điểm hiện nay. Kinh nghiệm của các công ty thành đạt trên thế giới đều chứng tỏ rằng công ty có Ban lãnh đạo chú trọng đến công tác đào tạo huấn luyện thì công ty đó phát triển rất vững mạnh. Do đó Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Phước Thành tiếp tục tổ chức Buổi Đào Tạo Kiến Thức tại công trìnhCITRINE APARTMENT”. Đã diễn ra vào ngày 27/11/2018 thành công tốt đẹp

– Nằm trong chuỗi đào tạo kiến thứcPtcons Knowledge Tour: “HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT THI CÔNG CÔNG TRÌNH”

Đào Tạo Kiến Thức tại công trình “CITRINE APARTMENT”

– Buổi đào tạo có sự tham gia, hướng dẫn của:

 1. Anh: Cao Anh Tuấn – Trưởng Ban Kiểm Soát Chất Lượng
 2. Anh: Nguyễn Hoàng Duy – Thành viên ban kiểm soát chất lượng
 3. Anh Nguyễn Quang Ngọc – CHT
 4. Anh Đồng Xuân Tưởng – P.Ban ATLĐ
 5. Anh Trần Quốc Đạt – Trưởng nhóm ATLĐ

– Cùng sự tham gia đầy đủ của toàn thể anh em cán bộ kỹ thuật, an toàn. Trọng tâm của buổi đào tạo là việc học hỏi kiến thức trong thi công Phần Thô, cũng như chia sẻ kinh nghiệm với nhau từ kinh nghiệm thực tế ở các công trình trước đó.

Đào Tạo Kiến Thức tại công trình “CITRINE APARTMENT”

Đây là công trình mà Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Phước Thành làm nhà Thầu Chính và khởi công vào tháng 4/2018. Với phương châm: “Sự thành công của đối tác chính là sự thành công của chúng tôi” tập thể công ty Phước Thành luôn cố gắng nỗ lực để có thể hoàn thành dự án đúng tiến độ.

– Hiện nay, dự án đang tiến độ PHẦN THÔ và lên sàn 10. Vì vậy việc cập nhật hướng dẫn các công tác thi công là vô cùng thiết thực.

– Điểm nổi bật của chương trình đào tạo: “Ptcons Knowledge Tour” chính là kiến thức thực tiễn tại công trình được chia sẻ từ các công trình thi công trước đó. Phát huy những ưu điểm trong công tác thi công cũng như đồng thời khắc phục những tiềm ẩn sai lỗi từ đó đảm bảo tiêu chí chất lượng an toàn –  cho dự án.

Đào Tạo Kiến Thức tại công trình “CITRINE APARTMENT”

Không gian buổi đào tạo theo hướng trao đổi mở, Các anh em có thể chủ động chia sẻ kiến thức và thực hành các kỹ năng tại công trình nên mức độ bám sát thực tiễn là khá cao.

– Ptcons Knowledge Tour được triển khai tại Phước Thành với mong muốn tạo dựng được một đội ngũ kỹ sư có trình độ tay nghề chuyên môn cao vững vàng trước mọi tình huống và mang đến cho khách hàng – chủ đầu tư của mình những sản phẩm công trình có giá trị tầm cao trong ngành xây dựng.

Một số hình ảnh tại buổi đào tạo:

Đào Tạo Kiến Thức tại công trình “CITRINE APARTMENT”

Đào Tạo Kiến Thức tại công trình “CITRINE APARTMENT”

PHƯỚC THÀNH – SỰ THÀNH CÔNG CỦA ĐỐI TÁC CHÍNH LÀ SỰ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI

(Tin,ảnh: Phòng Truyền Thông Ptcons)

내부 소식, 뉴스

직업 안전, 건강 및 환경, 2020 년 3 월

직업 안전, 건강 및 환경, 2020 년 3 월

안전한 작업 환경을 만들기위한 5 가지 전략

전략이란 무엇입니까? 전략은 장기 목표와 이러한 목표에 도달하기위한 측정, 방법 및 경로에 대한 결정의 집합입니다.

전략적 목표 : 전략은 작업 전략이이를 제공하도록 설정된 예상 결과를 식별하는 것으로 시작해야합니다. 전략적 목표는 회사 활동의 지침이 될 것입니다.

Xay dung

5 안전한 근무 환경 조성 전략

안전한 작업 환경은 항상 모든 회사의 최우선 요구 사항입니다. 하지만 귀사는 더 안전한 작업 환경을 만드는 올바른 방법을 정말로 알고 있습니까?

가능한 가장 안전한 작업 환경을 유지하려면 안전 제어 계층을 따라야합니다. 이 계층은 효율성 수준별로 정렬 된 5 가지 핵심 전략으로 구성됩니다. 구체적인 전략은 무엇입니까? 곧 자세히 소개하겠습니다.

 Xay dung

안전한 작업 환경을 만들기위한 전략을 따라야하는 이유는 무엇입니까?

대부분의 사람들은 일하는 동안 자신의 건강과 삶을 소중하게 생각합니다. 직원은 작업장 환경과 직접적으로 관련된 대상입니다. 안전한 작업 환경을 만들기위한 전략도 근로자와 밀접한 관련이 있습니다. 그러나 역설은 사업주 자신이 그것을 잊어 버린다는 것입니다.

당연히 매년 직장 상해 사고로 인해 많은 기업이 수십억 달러의 손실을 입었습니다. 직원 부상으로 인한 비용을 지불하기 위해 막대한 돈을 지출하는 것 외에도 기업은 시장에서 명성 문제에 직면하고 있습니다.

따라서 안전한 작업 환경을 만들기위한 전략을 고수하는 것은 모든 회사의 전제 조건으로 간주됩니다. 이는 기업이 재정적 위험과 브랜드 가치 하락을 줄이는 데 도움이됩니다.

안전한 작업 환경을 만들기위한 전략

다음은 중요한 우선 순위에 따라 분류 된 안전한 작업 환경을 만들기위한 전략을 구체화 한 것입니다.

1. 위험 요소 제거
직장에서 위험을 식별 할 때 먼저 스스로에게 물어보십시오. 위험을 완전히 제거 할 수 있습니까?

Xay dungXay dung

안전을 위해서는 위험을 제거해야합니다. 너무 뻔하고 논의 할 것이 없다고 생각합니다. 실제로 모든 회사가 잠재적 인 위험을 완전히 인식하고 철저히 제거하는 것은 아니라는 사실을 알면 놀랍습니다. 그 결과, 노동자들은 종종 매일 그들과 함께 생활해야합니다.

2. 위험 요소 교체

위험을 완전히 제거 할 수없는 경우 더 안전한 대안으로 교체하십시오.

Xay dung

예를 들어 작업자가 유해 화학 물질을 취급하기 위해 특수 장갑을 착용해야한다면 독성이 적은 화학 물질로 교체해 보는 것은 어떨까요?

작업자가 칼을 사용하고 상자를 수동으로 절단해야한다면 내부에 상자 수집 라인이있는 기계를 설치하여 절단하는 것이 어떻습니까? 이러한 방식으로 작업자는 상자를 줄에 놓기 만하면 칼이 손에 “절단”될 가능성을 최소화하는 데 도움이됩니다.

또는 작업자가 금속 부품을 구부려 야한다면, 작업 속도를 높이고 빠르게 할 수 있으며 작업자의 손 근육 긴장을 줄이는 데 도움이되는 벤딩 머신을 사용하는 것이 어떻습니까?

3. 기술 관리

작업장 안전을 보장하는 세 번째로 중요한 전략은 기술을 제어하여 사람들을 특정 위험으로부터 방지하는 것입니다. 예를 들어 기계에 경첩을 장착하여 손이 기어, 블레이드, 그라인더 또는 체인에 밀착되는 것을 방지 할 수 있습니다.

기술을 제어하기 위해 다양한 방법을 수행 할 수도 있습니다. 예를 들어 작업장에 고위험 기계가있는 경우 별도의 공간에 배치하고 철저히 잠 가서 고도로 훈련 된 전문 작업자 만 액세스하고 사용할 수 있도록해야합니다. 옵션 2는 기계를 더 안전하게 재 설계 할 수 있다는 것입니다. 또는 비상 상황에서 비상“STOP”스위치를 추가하는 옵션 3을 적용 할 수도 있습니다.

Xay dung

그리고 다른 많은 엔지니어링 제어가 있습니다. 진지하게 고려하고 가능한 조정 옵션을 제시하고 선택하고 적용하는 것이 중요합니다.

4. 관리 제어
관리 제어는 기업 검사 및 재구성을위한 가장 중요한 전략입니다. 그것은 기계의 구조와 작동을 테스트하고 재 설계하는 것일 수 있습니다. 또한 근무 일정, 근무 시간, 휴가를 재정비하고 회사 내 직원의 근무 위치를 변경하여 자신의 역량을 개발할 수 있습니다.

Xay dung

게다가 관리 제어는 여러 단계와도 관련이 있습니다. 훈련 프로그램 통제, 주간 근로자 훈련, 안전 장비 목록 통제 등과 같은 몇 가지 두드러진 직업이 있습니다. 일반적으로 행정 통제의 규모는 매우 넓습니다. .

관리 제어가 단지 백업 전략이라고 생각하는 것은 실수입니다. 기업은 사고가 발생한 후에 만 ​​관리 권한을 행사하는 것이 주관적입니다. 안전의 핵심은 “예방이 치료보다 낫다”이기 때문에 앞으로는 불행한 사건이 발생하지 않도록 지금 엄격하고 정기적으로 관리 통제를해야합니다. 잡종.

5. 노동 보호 장비 (PPE)
궁극적 인 작업장 안전 전략은 완전한 보호 장비를 갖추는 것입니다. 안전한 작업 환경을 보장하기위한 상위 5 개 전략 중 가장 낮은 수준의 전략 인 이유는 무엇입니까? 목록 하단에 장갑, 헬멧, 헬멧, 안전 벨트 등이있는 이유는 무엇입니까? 사람들은 위험한 일을 할 때 항상 작업복을 입지 않습니까?

안전의 근본 원인은 위험의 얼굴이 아니라 위험을 제거하는 것임을 항상 기억하십시오. 분명히 작업복은 근로자에게 매우 중요한 장비입니다. 그러나 위에서 설명한 전략 외에 보호 장비 사용 전략을 넣으면 그다지 중요하지 않습니다.

보호 장비는 궁극적으로 상처, 화상, 화학 물질 노출, 충격, 진동 또는 병원균 노출에 대한 최후의 수단 일 뿐이 기 때문입니다. 즉, 작업복은 다른 모든 전략이 실패했을 때 궁극적 인 방패로 간주되었습니다

Xay dung

Xay dung

불행히도 대부분의 기업은이 전략만을 사용하고 있으며 모든 것이 완벽한 안전 지대에 있다는 5 차 보안을 설정합니다. 대신 비즈니스 리더는 많은 상위 수준 보안 전략을 알고 전략의 본질과 전략을 구현하는 방법을 파악하고 적용하려고 노력해야합니다.

그러나 그렇다고해서 제공된 노동 보호가 불필요한 직업이라는 의미는 아닙니다. 위의 4 가지 전략을 실행하는 것만으로도 5 차 전략을 무시할 수 있다는 사실을 오해하지 마십시오. 사실 작업장에서 예측할 수없는 위험한 상황이 많기 때문에 기업은 여전히 ​​장비를 갖추어야합니다. 근로자를위한 노동 보호. 예상치 못한 사건이 발생하면 작업복은 직원의 생명까지도 신체 부위를 보호하는 고유 한 효과를 촉진합니다.

안전한 작업 환경을 만들기 위해 적용된 5 가지 전략 수정 방법은?

안전한 작업 환경을 만들기위한 위의 전략은 중요성 측면에서 우선 순위에 따라 분산되어 있습니다. 이러한 탈 중앙화로 인해 많은 사람들이 1 번 전략에만 집중해야하고 다른 수준의 전략을 무시할 수 있다는 오해를했습니다.

Xay dung

그러나 실제 비즈니스 운영에서는 계층 구조에서 여러 다른 전략을 동시에 사용해야합니다. 모든 사람의 안전에 대한 책임을지는 것이 가장 중요하며 어떤 전략도 가볍게 받아 들일 수 없습니다.

따라서 특정 전략에만 집중하는 것이 아니라 높은 수준의 안전 전략을 구현하기 위해 최선을 다해야합니다. 유일한 방법은 위험 요소 제거, 위험 요소 교체, 엔지니어링 제어, 관리 제어 및 보호 장비의 5 가지 전략을 모두 현명하고 지능적으로 결합하는 것입니다. PPE는 가능한 가장 안전한 작업 환경을 만들 것입니다.

Xay dung

5 가지 전략을 동시에 결합하면 가장 안전한 작업 환경을 만들 수 있습니다.

당신이 생각할 수 있다면, 당신은 그것을 확실히 할 것입니다. 당신은 단지 한 가지를해야합니다. 그것은 행동입니다.

회사 안전위원회는 FC ptcons 축구 토너먼트의 모든 스포츠 데이와 함께 에너지가 넘치고 더 창의적이고 건강하며 즐거운 3 월을 기원합니다!

구현 : Phuoc Thanh Company의 안전위원회

내부 소식, 뉴스

산업 안전 보건의 달에 대한 주제별 대응 2020 년 5 월

산업 안전 보건의 달에 대한 주제별 대응 2020 년 5 월

-진행 상황에 맞게 신속하게 시공하지만 Phuoc Thanh Construction Joint Stock Company는 여전히 직원의 노동 안전 및 건강 규정을 준수합니다. 2020 년 4 월 1 일부터 전국이 사회적 거리를 구현 한 지금까지 공사 현장에서 공사 지휘 반은 주요 공사 (근로자가 모이는 곳)를 엄격히 중단했다. 회의 활동을 중단하고, 많은 사람들을 모으고, 회사 이사회의 안내에 따라 온라인 회의를 사용하도록 권장합니다.

-시공 중 측면 작업은 거리를 확보하고 항상 시공 직원 및 신속한 대응 팀의 감독을 받아야합니다. 직원은 건물이나 캠프 밖으로 나가는 것이 제한됩니다.

-건설은 작업에 종사하는 노동자의 밀도가 높은 다소 특정한 산업입니다. 건설 노동자는 항상 모자, 마스크, 장갑, 보호 복과 같은 보호 장비를 갖추고 있지만, 회사 전체는 여전히 안전 및 전염병 예방 조건에 매우 신중합니다. 그 결과 현재 시스템에서 Covid-19 질병 예방에 대한 실수가 없습니다.

-현장 입구에 사무실에는 온도 검사기, 소독 및 소독 도구가 있습니다. 자격을 갖춘 마스크가 충분하지 않은 사람은 작업장에 들어가기 전에 배급됩니다.

-모든 현장에는 COVID-19 예방을위한 신속한 대응팀 (BCH / CT 구성 요소, HSE 보드, 보안, 현장 보건 및 현장에서 근무하는 근로자와 계약자 포함)이있었습니다. 제출). 모든 프로젝트에는 정기적으로 소독제가 뿌려지며 매일 건물, 사무실, 창고, 캠프 주변을 청소할 팀이 있습니다.

cổng ra vào công trường, văn phòng đều có bàn kiểm tra thân nhiệt, dụng cụ sát trùng, khử khuẩn

2. 노동 안전 보건의 달 대응 활동
Phuoc Thanh Construction Joint Stock Company의 모든 프로젝트에서 산업 안전 보건 실행의 달에 대응하기위한 활동은 작업 프로세스 전반에 걸쳐 배치되고 2020 년 4 월 말부터 6 월까지 가속화 될 것입니다. , 다음과 같은 산업 안전 보건 작업의 운영 측면을 다룹니다. 위험 식별, 추가 절차 업데이트, 작업 지침; 산업 안전 보건에 대한 선전; 훈련, 훈련; 스포츠 이벤트 조직; 근무 조건 개선 활동, 직원 건강 관리; …
따라서 단위의 활동을 검토하고 위험 평가를 수행하며 활동에 대한 위험을 최소화하기위한 통제 조치를 제안합니다. 법률의 요구 사항에 따라 검토하고, 현재 문제를 고려하고, 프로세스, 규정을 완전히 업데이트하여 회사, 회사의 모든 활동을 보장합니다. 모든 학교는 법률 조항을 준수합니다.
선전 활동은 또한 산업 안전 보건 행동의 달에 다음과 같은 다양한 형태로 홍보되었습니다. 현수막, 슬로건 및 직장에서 다른 형태로 선전; 뉴스 레터, 이메일, 인트라넷을 통해 OSH 월의 목적, 의미 및 활동을 모든 직원에게 전파합니다. OSH, Green-Clean-Beautiful에 대한 행동의 달에 대응하여 조직 된 회의가 시작되었습니다.

교육, 훈련… 산업 안전 보건에 관한 훈련은 산업 안전 보건 월에 초점을 맞출 것입니다. 부서, 계열사, 회원을 위해 법에서 요구하는대로 산업 안전 보건 관리 시스템 및 안전 교육 과정에 대한 교육 과정을 구성합니다. 직원을위한 적절한 산업 안전 보건 교육; 비상 비상 상황에서 훈련, 훈련 구성 ……

산업 안전 보건 시행에 대한 정기적이고 비정상적인 검사 및 감독은 이사회, 계열사 및 구성원이 엄격하게 시행하도록 회사 이사회에서 지시합니다. 산업 안전 보건 검사-공공 화재 예방 및 전투 회사 및 단위 수준; 건설 현장에서 노동 규정, 산업 안전 보건 및 FPF 작업의 준수 여부를 예기치 않게 검사합니다.

이 프로그램은 빠르지 않은 2020 년 4 월 1 일부터 시작되었습니다. 산업 안전 보건 문제-FPF가 홍보되고있는 적절한시기에, 전염병을 엄격히 예방하고, 훌륭한 콘텐츠가 담긴 운동의 달을 목표로합니다. , 회사의 노동 생산 비즈니스 활동에서 매일 중요합니다. 실행의 달 “근로 조건 개선 촉진 및 작업장의 산업 안전 보건 위험 통제”에는 회사 전체와 구성원 단위가 실행 활동을 수행합니다. 더 나은 산업 안전 보건 업무를 수행하기 위해 경험을 도출하고시기 적절한 보상을 장려하기위한 중요한 작업은 항상 푸 옥탄 건설 주식 회사의 최전선에 있습니다.

3. 산업 안전 보건 월에 대응하는 일반적인 창업 활동 :

산업 안전 보건 달에 대응하여 전파 할 배너 걸기 :

Treo băng rôn tuyên truyền hưởng ứng tháng ATVSLĐ

 • Duy trì huấn luyện an toàn hàng tuần trở lại:

Duy trì huấn luyện an toàn hàng tuần trở lại

 • 의료 종사자를위한 의료진 배치 :

Bố trí nhân viên y tế chăm sóc sức khỏe công nhân viên

 • Covid-19 전염병에 대한 통제력 유지 :

Duy trì công tác kiểm soát dịch Covid-19

 • 회사 직원을위한 산업 안전 보건 지식에 대한 추가 교육 구성 :
  – “아주 조금만하면 우리는 함께 많은 아이디어를 만들 수 있습니다.”회사 안전위원회는 여러분이 한 달 내내 기쁨과 창의력, 건강으로 가득 차기를 기원합니다. 손을 모아 Ptcon을 새로운 차원으로 끌어 올리세요!

  Phuoc Thanh :“파트너의 성공은 우리의 성공입니다.

 

내부 소식, 뉴스

Giải Bóng Đá Nam Giao Hữu FC_PTCONS Năm 2020

GIẢI BÓNG ĐÁ NAM GIAO HỮU FC_PTCONS NĂM 2020

– Với mục đích nhằm tăng cường nâng cao sức khỏe, tạo sân chơi lành mạnh, tạo cơ hội giao lưu, học tập lẫn nhau, tăng tình đoàn kết cho tất cả nhân viên đang làm việc tại công ty CPXD Phước Thành. Công ty CPXD Phước Thành đã tổ chức “Khai mạc giải bóng đá giao hữu nam PTCONS FC 2020” vào ngày 29/2/2020 vừa qua.

Về phía các đội thi đấu gồm có:

 1. Đội FC SAFETY PTC
 2. ĐỘI P.QLTB VẬT TƯ
 3. ĐỘI CT D’LUSSO DIAMOND
 4. ĐỘI CT HƯNG PHÁT 1
 5. ĐỘI P.KỸ THUẬT
 6. ĐỘI P.ĐẤU THẦU
 7. ĐỘI CT FRESCA RIVERSIDE (LÔ I)
 8. ĐỘI HƯNG PHÁT 2

BTC giải bóng PTCONS

Đội bóng Safety PTC (màu đỏ) và đội CT D’Lusso Diamond (màu xanh)

Đội Phòng Kỹ Thuật (màu đỏ) và đội CT Fresca Riverside (màu xanh)

Đội phòng đấu thầu (màu xanh) và đội phòng QL Thiết bị vật tư (màu vàng)

Đội Hưng Phát 1 (màu xanh) và đội Hưng Phát 2 (màu đen)

Lịch thi đấu: giải bóng đá giao hữu nam PTCONS FC 2020.

 • 8 đội sẽ chia thành 2 bảng A và B theo kết quả bốc thăm ngày 27/2/2020 theo thể thức loại trực tiếp trong bảng. 4 đội thắng sẽ được vào bán kết và thi đấu chung kết xếp hạng vào ngày 7/3/2020.
 • Đội vô địch sẽ nhận cúp vô địch và cờ lưu niệm vinh danh và phần thưởng của ban tổ chức, nhà tài trợ.
 • Đội nhì, ba, khuyến khích sẽ nhận cờ và phần thưởng của ban tổ chức, nhà tài trợ.

Thời gian thi đấu vòng diễn ra từ ngày 29/02/2020 và bế mạc vào ngày 7/3/2020.

– Theo lịch đá diễn ra vào ngày 29/2/2020 giữa 8 đội bóng mùa giải PTCONS FC_2020 đã xác định được 4 cái tên đi tiếp vào vòng tranh chung kết xếp hạng:

 1. Đội Safety FC PTC
 2. Đội CT Fresca Riverside (Lô I)
 3. Đội Phòng Đấu Thầu
 4. Đội CT Hưng Phát 1

Chúng ta hãy cùng chờ đợi đêm chung kết để xem đội nào sẽ đăng quang ngôi vô địch.

“SỰ THÀNH CÔNG CỦA ĐỐI TÁC CHÍNH LÀ SỰ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI”

 

내부 소식, 뉴스

Chuyên Đề An Toàn Sức Khỏe nghề Nghiệp và Mô Trường Tháng 01/2019

CHUYÊN ĐỀ AN TOÀN, SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG THÁNG 01/2019

VĂN HÓA AN TOÀN NƠI LÀM VIỆC

– Xây dựng và duy trì văn hóa an toàn tại nơi làm việc là xu hướng tất yếu mang lại những lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, cho người lao động và cho cả đất nước. Đó là việc tạo ra môi trường làm việc lành mạnh, phấn khởi; làm cho người lao động và người sử dụng lao động thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, chủ động thực hiện các quy định của pháp luật, các kế hoạch, biện pháp để cải thiện điều kiện làm việc, phòng chống tai nạn và bệnh nghề nghiệp, góp phần tăng năng suất lao động và nâng cao uy tín doanh nghiệp.

Thấu hiểu vấn đề này, Chủ tịch hội đồng quản trị công ty CP Xây dựng Phước Thành – Bà Trần Tú Thanh đã có chủ trương xây dựng văn hóa an toàn trong công ty, chú trọng vào công tác an toàn lao động (ATLĐ), vệ sinh môi trường (VSMT), an ninh trật tự (ANTT), phòng chống cháy nổ (PCCN) tại tất cả Dự án.

Phước Thành luôn tuân thủ tốt các quy định luật pháp liên quan, ATLĐ là yếu tố xuyên suốt trong mọi hoạt động, là một nguyên tắc mang tính đạo đức, nhân văn, coi con người là yếu tố quan trọng hàng đầu, là tài sản vô giá. Nguyên tắc này được quán triệt ở mọi cấp độ từ nhân viên đến lãnh đạo cao cấp nhất của Công ty. Chính vì vậy, mọi hoạt động đều được sắp xếp và thực hiện theo nguyên tắc đảm bảo an toàn cho người lao động một cách cao nhất. Với hơn 14 năm hoạt động cùng với tinh thần học hỏi, cầu tiến, ngoài việc tuân thủ quy định pháp luật, Phước Thành đã và đang vận hành các quy trình quản lý hệ thống như: ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015, OHSAS 18001 : 2007.

Tập thể nhân viên Công ty Phước Thành

Khái niệm văn hóa an toàn nơi làm việc là gì?

– Văn hoá an toàn nơi làm việc bao gồm thái độ, suy nghĩ, cách thức hành vi của mỗi cá nhân, đơn vị và nhóm người hướng tới đảm bảo an toàn tại nơi làm việc, trở thành những giá trị nhân bản, kết tinh lại thành giá trị văn hoá của con người. Đảm bảo an toàn trong lao động trở thành trách nhiệm và ý thức tự giác, thường nhật của mọi người, trở thành văn hoá ứng xử trong lao động ở doanh nghiệp. Lúc này, mọi hành vi ứng xử của con người không mang tính tự phát, không bị “cưỡng chế”, điều chỉnh bằng các tiêu chuẩn và quy chế an toàn có tính chất bắt buộc (luật pháp).

Văn hóa an toàn tại Phước Thành hình thành và phát triển như thế nào?

Phước Thành coi trọng việc xây dựng văn hóa an toàn lao động, đặc biệt là văn hóa phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Văn hóa được xây dựng trên cơ sở bình đẳng, thân thiện và nhân ái, vì thế người quản lý có thể dễ dàng kết nối với người lao động, từ đó nắm bắt được những trở ngại, khó khăn trong công việc và hỗ trợ họ tìm cách giải quyết vấn đề. Việc tham gia của người lao động là yếu tố then chốt để bảo đảm ATLĐ cũng như xây dựng văn hóa ATLĐ.

– Có thể nói, mục tiêu lớn nhất của Phước Thành chính là người lao động cảm thấy yên tâm khi làm việc, mọi người luôn hợp tác với nhau để đảm bảo an toàn, hiệu quả công việc cao hơn, kể cả trong những môi trường làm việc khó khăn, phức tạp, khắc nghiệt. Vì thế, chủ trương của Ban lãnh đạo Công ty là xây dựng tốt thì an toàn càng phải tốt và ATLĐ được đặt lên hàng đầu, phải được thực hiện trước tiên.

Với mục tiêu chung của Công ty, Ban An toàn cùng với các Phòng ban đã phối hợp chặt chẽ và triển khai thực hiện nhiều hoạt động nổi bật như:

– Đẩy mạnh hội thảo, tập huấn về ATLĐ – VSMT – ANTT – PCCN; chú trọng cập nhật thông tin, phổ biến các chính sách, pháp luật liên quan, các biện pháp làm việc an toàn cho nhân viên sát với thực tế;

Huấn luyện an toàn hàng tuần tại Công trình Avenue – Thủ Đức

Đào tạo nội bộ

Huấn luyện ATLĐ – VSMT – ANTT – PCCN – Sơ cấp cứu & 5S tại Xưởng Cơ khí Phước Thành

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ nâng cao kiến thức an toàn, khả năng thực hành sơ cấp cứu, chữa cháy, xử lý môi trường cho đội ngũ nhân viên an toàn và công nhân;

– Thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác ATLĐ – VSMT – ANTT – PCCN, giám sát việc chấp hành nội quy, quy chế, quy định về

Thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác ATLĐ – VSMT – ANTT – PCCN

bảo hộ lao động cũng như các quy trình hướng dẫn ATLĐ – VSMT – ANTT – PCCN; kiểm tra, sửa chữa, nâng cấp hoặc trang bị mới các thiết bị an toàn, báo cháy, chữa cháy; thực hành 5S tổng vệ sinh công trình, kho bãi, xử lý nước thải, tránh gây ô nhiễm môi trường; xử lý nghiêm các vi phạm nghiêm trọng về công tác ATLĐ – VSMT – ANTT – PCCN, bên cạnh đó, Ban An toàn cũng tuyên dương, khen thưởng các cá nhân, tổ chức tuẩn thủ nghiêm chỉnh các quy định về công tác ATLĐ – VSMT – ANTT – PCCN.

– Truyền thông nội bộ và truyền thông bên ngoài bằng nhiều phương thức, nhờ đó nhận thức của nhân viên đã được nâng lên đáng kể.

Website công ty Phước Thành

– Công ty Phước Thành nói chung và Ban An toàn nói riêng luôn mong muốn xây dựng văn hóa  an toàn cho tập thể nhân viên Phước Thành, xây dựng tinh thần chủ động thực hiện không chỉ hiện hữu trong phạm vi công ty mà có thể ở bất cứ nơi nào, thậm chí văn hóa an toàn cũng được lan tỏa tới gia đình, người thân, bạn bè, cộng đồng xung quanh họ.

Nhân dịp Tết đến xuân về, Ban An toàn Công ty kính chúc tất cả Anh / Chị / Em Một năm mới nhiều Sức Khỏe  – An Khang  –  Thịnh Vượng!

(Thực hiện: Ban An toàn Công ty Phước Thành.)

 

내부 소식, 뉴스

Đào Tạo: “Hướng Dẫn kỹ Thuật Thi Công” Tại Avenue – Quận Thủ Đức

BUỔI ĐÀO TẠO: “HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT THI CÔNG” TẠI AVENUE – QUẬN THỦ ĐỨC

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc cho nhân viên trong tổ chức là mục tiêu được hết sức chú trọng trong thời điểm hiện nay. Kinh nghiệm của các công ty thành đạt trên thế giới đều chứng tỏ rằng công ty có Ban lãnh đạo chú trọng đến công tác đào tạo huấn luyện thì công ty đó phát triển rất vững mạnh. Do đó Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Phước Thành tiếp tục tổ chức Buổi Đào Tạo Kiến Thức tại công trình “SAI GON AVENUE”. Đã diễn ra vào ngày 20/11/2018 thành công tốt đẹp

– Nằm trong chuỗi đào tạo kiến thứcPtcons Knowledge Tour: “HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT THI CÔNG CÔNG TRÌNH”

– Buổi đào tạo có sự tham gia, hướng dẫn của:

 1. Anh: Cao Anh Tuấn – Trưởng Ban Kiểm Soát Chất Lượng
 2. Anh: Nguyễn Hoàng Duy – Thành viên ban kiểm soát chất lượng
 3. Anh Trịnh Hoàng Nguyên – CHT
 4. Anh Nguyễn Đức Khánh – CHP
 5. Anh Trần Minh Sơn – CHP
 6. Anh Đồng Xuân Tưởng – P.Ban ATLĐ
 7. Anh Dương Văn Chung– Trưởng nhóm ATLĐ

– Cùng sự tham gia đầy đủ của toàn thể anh em cán bộ kỹ thuật, an toàn. Trọng tâm của buổi đào tạo là việc học hỏi kiến thức trong thi công Phần Thô, cũng như chia sẻ kinh nghiệm với nhau từ kinh nghiệm thực tế ở các công trình trước đó.

Anh: Cao Anh Tuấn – Trưởng Ban Kiểm Soát Chất Lượng hướng dẫn các nội dung trọng tâm

– Đây là công trình mà Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Phước Thành làm nhà Thầu Chính và khởi công vào tháng 3/2018. Với phương châm: “Sự thành công của đối tác chính là sự thành công của chúng tôi” tập thể công ty Phước Thành luôn cố gắng nỗ lực để có thể hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Dự án căn hộ SaiGon Avenue Thủ Đức sở hữu vị trí đầy tiềm năng tương lai, nằm ngay mặt tiền đường Vành đai 2 (có lộ giới 67m) ngay nút giao thông Gò Dưa, kết nối trực tiếp với đườ được một đội ngũ kỹ sư có trình độ tay nghề chuyên môn cao vững vàng trước mọi tình huống và mang đến cho khách hàng – chủ đầu tư của mình những sản phẩm công trình có giá trị tầm cao trong ngành xây dựng.

Đóng góp ý kiến chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn

Không gian buổi đào tạo theo hướng trao đổi mở, Các anh em có thể chủ động chia sẻ kiến thức và thực hành các kỹ năng tại công trình nên mức độ bám sát thực tiễn là khá cao.

Anh Trịnh Hoàng Nguyên – CHT công trình chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình thi công

– Ptcons Knowledge Tour được triển khai tại Phước Thành với mong muốn tạo dựng được một đội ngũ kỹ sư có trình độ tay nghề chuyên môn cao vững vàng trước mọi tình huống và mang đến cho khách hàng – chủ đầu tư của mình những sản phẩm công trình có giá trị tầm cao trong ngành xây dựng.

Một số hình ảnh tại buổi đào tạo:

“Ptcons Knowledge Tour” chính là kiến thức thực tiễn tại công trình

“Ptcons Knowledge Tour” chính là kiến thức thực tiễn tại công trình

Tổng kết và trao quà vào cuối chương trình

Tổng kết chương trình

PHƯỚC THÀNH – SỰ THÀNH CÔNG CỦA ĐỐI TÁC CHÍNH LÀ SỰ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI

(Tin: Phòng Truyền Thông Ptcons)

 

내부 소식, 뉴스

Lễ Khởi Công Dự Án Xưởng Sợi Lu Thai-Việt Nam (4/1/2018)

LỄ KHỞI CÔNG DỰ ÁN XƯỞNG SỢI LU THAI (VIỆT NAM)

– Vào sáng ngày 4/1/2018, tại KCN Tân Hội, Tỉnh Tây Ninh, Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Phước Thành đã cùng Chủ Đầu Tư Công Ty TNHH Lu Thai diễn ra lễ khởi công trong không khí đầy phấn khởi cùng hòa mình chào đón lễ khởi công đầu tiên mở màn cho năm 2019.

Một số hình ảnh của buổi lễ:

LỄ KHỞI CÔNG DỰ ÁN XƯỞNG SỢI LU THAI

LỄ KHỞI CÔNG DỰ ÁN XƯỞNG SỢI LU THAI

LỄ KHỞI CÔNG DỰ ÁN XƯỞNG SỢI LU THAI

LỄ KHỞI CÔNG DỰ ÁN XƯỞNG SỢI LU THAI

LỄ KHỞI CÔNG DỰ ÁN XƯỞNG SỢI LU THAI

LỄ KHỞI CÔNG DỰ ÁN XƯỞNG SỢI LU THAI

“SỰ THÀNH CÔNG CỦA ĐỐI TÁC CHÍNH LÀ SỰ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI”

(Tin, ảnh: phòng truyền thông Ptcons)

 

내부 소식, 뉴스

Diện Mạo Mới Của Centana Thủ Thiêm – “Chuẩn sống cho Doanh Nhân Trẻ”

Diện Mạo Mới Của Centana Thủ Thiêm – “Chuẩn sống cho Doanh Nhân Trẻ”

-Cùng chào đón diện mạo mới của Centana Thủ Thiêm – “Chuẩn sống cho Doanh Nhân Trẻ được thi công bởi nhà thầu uy tín: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Phước Thành.

-Với lợi thế trong thi công nhà cao tầng. Hiện tại, Phước Thành cũng được đánh giá là nhà thầu uy tín nhất hiện nay với kinh nghiệm 15 năm trong nghề xây dựng thi công cùng nhiều máy móc công nghệ hiện đại và mức tài chính vững vàng.

Nhận dự án và làm lễ khởi công từ năm 2016, đến nay Centana Thủ Thiêm đã bàn giao dự án một cách “An toàn – chất lượngtiến độ” đúng cam kết đề ra với Chủ Đầu Tư.

Centana Thủ Thiêm

Lễ cất nóc Centana Thủ Thiêm vào tháng 03/2018 vừa qua

Cùng chúc mừng cho dự án Centana Thủ Thiêm thành công tốt đẹp với những những hình ảnh hiện tại:

Centana Thủ Thiêm

Cetana Thủ Thiêm

THÔNG TIN DỰ ÁN MÀ NHÀ THẦU CHÍNH PHƯỚC THÀNH THI CÔNG:

-Căn hộ Centana tọa lạc ngay mặt tiền Đại lộ Mai Chí Thọ, con đường giá trị nhất đi vào trung tâm tài chính mới Thủ Thiêm. Ngay góc Lương Đình Của – Nguyễn Thị Định – Song Hành cao tốc nên giao thông rất thuận lợi đi lại các quận xung quanh, sát bên điểm nối lên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây để tới các tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Centana Thủ Thiêm

Centana Thủ Thiêm

-Đây là dự án hiếm hoi có được vị trí “Độc tôn” vừa kết nối dễ dàng đến các tuyến đường lớn, vừa được thừa hưởng bởi nằm ngay bên cạnh các khu đô thị lớn nổi bật: khu đô thị Sala, Vinhomes Central Park, Vinhomes Ba Son, Khu Thủ Thiêm, Đảo Kim Cương, Thảo Điền.

-CDT Điền Phúc Thành còn chú trọng đầu tư vào hệ thống nước sạch có thể uống trực tiếp từ vòi theo chuẩn công nghệ Châu Âu. NHỮNG TIỆN ÍCH 5 SAO như: hồ bơi tràn bờ, công viên đá nghệ thuật, TTTM tập hợp các thương hiệu sang trọng, chủ đầu tư đã mang đến một không gian sống đầy đủ những tiện nghi 5 sao với mức giá cạnh tranh nhất khu vực Thủ Thiêm, đưa căn hộ cao cấp đến “gần” tầm tay người mua.

Centana Thủ Thiêm

Diện Mạo Mới Của Centana Thủ Thiêm – “Chuẩn sống cho Doanh Nhân Trẻ”

Thông tin chi tiết:

 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH XD&KD nhà ở Điền Phúc Thành
 • Nhà thầu xây dựng:  Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Phước Thành
 • Đơn vị quản lý: Savill
 • Vị trí: Vòng xoay An Phú, Mặt tiền Mai Chí Thọ, P. An Phú, Q.2
 • Quy mô dự án: 9018.5 m2, 2 Tháp A,B. Hơn 400 căn hộ và gần 200 căn Officetel.
 • § Bao gồm 2 Block A, B
 • § Số tầng: Block B cao 31 tầng, Block A cao 15 tầng.
 • § Tổng hơn 600 Căn hộ + 8 Shophouse.
Centana Thủ Thiêm

Diện Mạo Mới Của Centana Thủ Thiêm – “Chuẩn sống cho Doanh Nhân Trẻ”

PHƯỚC THÀNH – “SỰ THÀNH CÔNG CỦA ĐỐI TÁC CHÍNH LÀ SỰ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI”

(Tin,ảnh: phòng truyền thông Ptcons)

 

내부 소식, 뉴스, 일반 뉴스

Lễ Khởi Công: Công Trình Khu Gia Cư Phước Thọ (22/11/2018)

LỄ KHỞI CÔNG CÔNG TRÌNH: KHU GIA CƯ PHƯỚC THỌ

– Vào sáng ngày 22/11/2018 vừa qua đã diễn ra buổi lễ khởi công công trình KHU GIA CƯ PHƯỚC THỌ tại khu du lịch Sơn Tiên, Biên Hòa, Đồng Nai thành công tốt đẹp.

KHU GIA CƯ PHƯỚC THỌ

Nghi thức lễ động thổ của Ban Lãnh Đạo hai bên

– Thành phần tham dự : Ban lãnh đạo Công ty Phước Thành, ban lãnh đạo công ty Suối Tiên, Công ty Sơn Tiên, Đài truyền hình Đồng Nai, và các đối tác.

KHU GIA CƯ PHƯỚC THỌ

ÔNG NGUYỄN TUẤN ANH – Đại diện phát biểu cho Công Ty Cổ Phần Du Lịch Sinh Thái Sơn Tiên

Phát biểu của ÔNG NGUYỄN TUẤN ANH – Đại diện phát biểu cho Công Ty Cổ Phần Du Lịch Sinh Thái Sơn Tiên đã gửi lời trân trọng cảm ơn đến Quý Chư Tăng Chùa Đại Giác – TPHCM cũng như trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Phước Thành cùng các đối tác trong vào ngoài nước. Và toàn thể quý đại biểu đến tham dự buổi động thổ”.

KHU GIA CƯ PHƯỚC THỌ

ÔNG NGUYỄN CAO TRÍ – Phó Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Phước Thành

Phát biểu của ÔNG NGUYỄN CAO TRÍ – Phó Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Phước Thành phát biểu: Trân trọng cảm ơn Công Ty Cổ Phần Du Lịch Sinh Thái Sơn Tiên đã tạo điều kiện cho công ty tham gia các hạng mục của dự án. Với kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành xây dựng, nhiều máy móc thiết bị hiện đại, tài chính vững vàng. Cam kết hoàn thành tốt dự án mà Ban Lãnh Đạo Công Ty Sơn Tiên đưa ra.  “An toàn – chất lượng – tiến độ” đúng cam kết đề ra. Đây là một điểm sáng cho tất cả các đối tác tham gia thi công, tạo niềm tin rất lớn cũng như uy tín để tất cả các đối tác góp phần vào thành công của dự án lần này.

Thông tin dự án: “500 CĂN NHÀ CHO CÁN BỘ NHÂN VIÊN” -KHU GIA CƯ PHƯỚC THỌ của Công Ty Cổ Phần Du Lịch Sinh Thái Sơn Tiên được quy hoạch hoàn chỉnh bao gồm 01 trệt 01 lửng và các công trình phụ trợ như nhà giữ trẻ, nhà giữ xe, siêu thị mini, căn tin , sân chơi và cảnh quan. Tổng diện tích 30.365 m2 . trong đó nhà tập thể 15.000 mnhà giữ xe: 650m2  nhà giữ trẻ  300m2 , căn tin,siêu thị mini: 520m2 cảnh quan sân chơi, hệ thống cảnh quan nội bộ 13.900 m2. Đây là công trình mang nét đặc trưng văn hóa doanh nghiệp. KHU GIA CƯ PHƯỚC THỌ nhằm xây dựng cho cán bộ công nhân viên một nơi sinh sống đầy đủ tiện nghi với nhiều công trình phúc lợi. Không chỉ là nơi tạm trú qua ngày mà là nơi đáng sống, mà là nơi an cư lạc nghiệp. là nơi an cư phước thọ .

– Một số hình ảnh tại buổi lễ:

KHU GIA CƯ PHƯỚC THỌ

Quý Quan Khách Tham Dự Buổi Lễ

KHU GIA CƯ PHƯỚC THỌ

ÔNG Đinh Văn Vui – Chủ Tich Hội Đồng Quản Trị Công Ty Sơn Tiên

KHU GIA CƯ PHƯỚC THỌ

Ông Trần Viết Tùy Hải – Trưởng Ban An Toàn Công Ty Phước Thành

KHU GIA CƯ PHƯỚC THỌ

ÔNG Nguyễn Hoàng Việt Nhã – Trưởng Phòng Đấu Thầu Công Ty Phước Thành

KHU GIA CƯ PHƯỚC THỌ

ÔNG Nguyễn Hoàng Phúc – Giám Đốc Công Ty Việt Phúc

KHU GIA CƯ PHƯỚC THỌ

Chụp hình lưu niệm tại buổi lễ

KHU GIA CƯ PHƯỚC THỌ

Nghi thức buổi lễ

KHU GIA CƯ PHƯỚC THỌ

Anh Em BCH chụp hình tại buổi lễ

Nghi lễ cúng

Chụp hình tại buổi lễ

KHU GIA CƯ PHƯỚC THỌ

Nghi thức động thổ

KHU GIA CƯ PHƯỚC THỌ

Nghi thức động thổ

“SỰ THÀNH CÔNG CỦA ĐỐI TÁC CHÍNH LÀ SỰ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI”

(Tin, ảnh: phòng truyền thông Ptcons)

 

내부 소식, 뉴스

Chuyên Đề An Toàn, Sức Khỏa Nghề Nghiệp và Môi Trường Tháng 12/2018

CHUYÊN ĐỀ AN TOÀN, SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG THÁNG 12/2018

– Như các bạn đã biết , đất nước ta đang phát triển khá nhanh và đời sống xã hội ngày càng nâng cao, tình hình giao thông thì dường như không đáp ứng kịp yêu cầu thời đại và đang là vấn nạn lớn của đất nước. Vì thế, làm thế nào để đảm bảo an toàn giao thông? Đó là câu hỏi lớn đặt ra, đòi hỏi sự nỗ lực của tất cả chúng ta.

Theo số liệu thống kê từ Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 3 ngày nghỉ lễ 2/9/2018, TNGT cướp đi sinh mạng của 46 người và làm bị thương 53 người, riêng tháng 10/2018, toàn quốc xảy ra 1.603 vụ, làm chết 662 người và làm bị thương 1.230 người (Theo baomoi.com). Một con số khủng khiếp!

Tai nạn giao thông quả thật là một ám ảnh không thua kém chiến tranh, không chỉ gieo rắc đau thương, làm tan vỡ hạnh phúc gia đình mà còn gây thiệt hại to lớn về kinh tế, ảnh hưởng lớn đến hình ảnh Việt Nam trước bạn bè năm châu.

Nguyên do từ đâu?

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như: Chất lượng đường xá, cơ chế quản lý nhiều bất cập, một nguyên nhân quan trọng chiếm đến 85% trường hợp tai nạn xảy ra, đó là ý thức chấp hành luật lệ giao thông người dân quá kém, ai cũng chỉ nghĩ đến mình mà không nghĩ tới người khác nên mới xảy ra tình trạng không chịu nhường nhau chỗ ngã ba, ngã tư gây ùn tắc đường, nhất là giờ cao điểm; một số hành vi phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách, đi ngược chiều, sử dụng chất kích thích (rượu, bia,…)…cũng góp phần không nhỏ dẫn đến tai nạn.

Hành vi chở quá số người quy định và không đội mũ bảo hiểm

Hành vi phóng nhanh, vượt ẩu

 

Hành vi sử dụng điện thoại khi đang lái xe

Hành vi chở hàng cồng kềnh, quá tải

Hành vi uống rượu, bia khi tham gia giao thông

Làm thế nào đảm bảo an toàn giao thông?

Đảm bảo an toàn giao thông là trách nhiệm của mọi người

Vì vậy, mỗi chúng ta phải tự giác xây dựng văn hóa trong giao thông, bao gồm:

 • Chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ giao thông;
 • Có lòng nhân ái, tính cộng đồng biểu hiện qua việc nhường nhịn nhau khi đi trên đường;
 • Khi xảy ra tai nạn, va chạm thì giúp đỡ người bị nạn…

Hãy bắt đầu từ những thói quen nhỏ nhất như:

 • Đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe gắn máy, xe đạp điện;
 • Dừng, đỗ đúng phần đường quy định, nghiêm chỉnh chấp hành tín hiệu giao thông;
 • Không dàn hàng ngang, không sử dụng điện thoại khi đang lái xe, không lạng lách, đánh võng, đùa giỡn khi tham gia giao thông…
 • Đặt biệt, những anh chị em có những cuộc vui và thường sử dụng chất kích thích (bia, rượu,..), chúng ta phải sắp xếp kế hoạch vui chơi an toàn và đảm bảo sức khỏe.

Xây dựng văn hóa giao thông sẽ góp phần hạn chế tai nạn giao thông, đồng thời tạo ra môi trường giao thông văn minh, thân thiện và hơn hết là góp phần xây dựng văn hóa an toàn lao động trong Công ty.

Để cảm nhận sâu sắc hơn về tầm quan trọng của an toàn giao thông, chúng ta hãy cùng xem:

Ban An toàn Công ty

Chúc tất cả Anh/ Chị/ Em sức khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ!

Thực hiện: Ban An toàn Công ty Phước Thành.