PHUOC THANH CONSTRUCTION

Your Trust    ISO 9001 : 2015

뉴스

Tin tức chung, 내부 소식, 뉴스

LỄ KHỞI CÔNG DỰ ÁN MT EASTMARK CITY

LỄ KHỞI CÔNG DỰ ÁN MT EASTMARK CITY
Ngày 18/12/2021, Lễ Khởi Công Dự án MT Eastmark City đã diễn ra trong không khí trang trọng, phấn khởi và thành công tốt đẹp với sự góp mặt của ban lãnh đạo Chủ đầu tư Công ty Điền Phúc Thành, Tổng thầu xây dựng Công ty Cổ Phần Xây Dựng Phước Thành, Phát triển dự án Công ty Rio Land, cùng quý Đại biểu, quý Đối Tác tại khu dân cư Trường Lưu – trung tâm đô thị phía Đông HCM, thuộc phường Long Trường, Thành phố Thủ Đức.

MT Eastmark City khu phức hợp sẽ mở màn một kỷ nguyên tươi sáng, một khởi đầu vạn tiềm năng, sẽ trở thành biểu tượng thịnh vượng và chuẩn sống mới tại trung tâm TP. Thủ Đức trước năm 2025.

Công ty Cổ phần xây dựng Phước Thành, với tinh thần quyết tâm và ngọn lửa nhiệt huyết sẽ đưa dự án Khu phức hợp MT Eastmark City về đích thành công.

Tin tức chung, 내부 소식, 뉴스, 소개

LỄ KHỞI CÔNG DỰ ÁN KHU CĂN HỘ – TMDV CAO TẦNG OPAL SKYLINE

KHỞI CÔNG DỰ ÁN KHU CĂN HỘ – THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CAO TẦNG OPAL SKYLINE
– CHÚC MỪNG KHỞI CÔNG DỰ ÁN KHU CĂN HỘ – THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CAO TẦNG OPAL SKYLINE.
– Sáng ngày 09/12/2021, dự án Khu Căn Hộ – Thương Mại Dịch Vụ Cao Tầng Opal Skyline do Công ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản Hà An làm Chủ đầu tư và Nhà thầu thi công là Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Phước Thành đã diễn ra thành công tốt đẹp tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

내부 소식, 뉴스

연말 파티 “연말 파티”Phuoc Thanh 건설 주식 회사

연말 파티 “연말 파티”Phuoc Thanh 건설 주식 회사

-2021 년 1 월 30 일 Phuoc Thanh Construction Joint Stock Company는 2020 년 Riverside Palace Convention Center에서 운영을 요약하는 연말 행사를 개최했습니다.

Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành.

👉 회사의 올해의 가장 중요한 행사 중 하나 인 파티는 다음을 포함한 Ptcons 이사회 및 회원사 대표들의 참석을 환영했습니다.
• Phuoc Thanh 건설 주식 회사.
• Company Limited 276 Ngoc Long.
• Viet Phuc Construction Company Limited.
• Snow Seasons Saigon Company Limited.
• TLD Company Limited-HITECH.
• 하이테크 투자 및 서비스 주식 회사. 고객 및 약 600 명의 회사 직원과 -파티에서 이사회는 새해를 맞아 손님과 전 직원 및 가족들에게 최고의 소원을 보냈습니다.

Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành.

———–
👏 👏 이 파티는 형제 자매들이 재결합하고 과거의 기쁨과 어려움을 사람들의 꽉 쥔 주먹, 감정적 인 포옹, 자신감있는 미소로 나누는 공간입니다. Phuoc Thanh에서 일하는 형제 자매들의 특별한 음악 공연은 계속해서 강당을 흥분 시켰고 따뜻한 박수를 받았습니다.

Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành.

.👏모두 의미있는 파티를 만들고 강당에 감동을줍니다. 당연히 파티 분위기가 불타 오르는 2021 년은 매우 성공적인 새해가 될 것입니다. 일부 사진 :

Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành.

Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành.

Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành.

Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành.

Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành.

Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành.

내부 소식, 뉴스

2021 년 직원 정기 검사

2021 년 직원 정기 검사

2021 년 9 월 1 일 아침 Phuoc Thanh Construction Joint Stock Company는 모든 직원에 대한 정기 건강 검진을 조직했습니다. 건강 진단은 직원 건강의 적합성을 검사하고 평가하는 방법 일뿐만 아니라 회사 직원들에게 적절한 관리를 보여주는 방법이기도합니다.
👉 정기 건강 검진의 목적 : 초기 발병 단계의 질병, 특히 당뇨병, 심장병, 뇌졸중과 같은 위험하고 점점 더 흔한 질병의 조기 진단
질병에 대한 잠재적 인 위험 요소를 추적, 감지 및 제거합니다.
-삶의 질 향상, 직원들의 완전한 건강 상태 보장
-직원의 건강을 보호하는 것은 회사의 인적 자원을 보호하는 것이며 비즈니스의 지속 가능한 발전을 창출하는 것입니다.
생산성을 높이고 노동 사고와 직업병을 줄입니다.
내부 소식, 뉴스

COVID와의 전쟁-19 : 평온한 승리

COVID와의 전쟁-19 : 평온한 승리

현재시는 4 건의 신종 코로나 바이러스 감염증을 발견했다-19. 지역 사회 확산을 막기 위해 전염병 예방 대책이 시행되고 있는데, 그 중 가장 중요한 것은 접촉 추적, 긴밀한 접촉 사례의 신속한 테스트. 현재는 부적절한 반응으로 이어지는 당황한 심리학도 등장했다. COVID-19와의 싸움에서 올바른 관리를 위해 침착 해지는 것이 질병 통제 성공의 열쇠입니다. 다음을 구별하고 이해할 필요가 있습니다.

근접 노출 (F1)이란 무엇입니까?

현재 증거에 따르면 COVID-19는 직접 접촉 (입과 코 분비물을 통해 감염된 사람과 밀접한 접촉), 간접 (오염 된 물체 또는 표면을 통해)에 의해 전염됩니다. . 여기에는 타액, 호흡기 분비물 또는 물방울이 포함됩니다. 배액은 감염된 사람이 기침, 재채기, 말 또는 노래 할 때 입이나 코에서 발생합니다. 감염된 사람의 가까운 접촉은 감염된 물방울이 사람의 입, 코 또는 눈에 들어가면 COVID-19에 걸릴 수 있습니다. -따라서 보건부는 F1 근접 노출을 사례 발생 3 일 전부터 사례가 격리 될 때까지 확인 된 사례로부터 2m 이내에 밀착 된 사람으로 정의 함. 의료. 환자가 처음으로 비정상적인 증상을 감지 한 날로 계산됩니다. 열, 피로; 신체 통증, 차가운 가시; 미각과 냄새의 감소 또는 상실; 발열; 기침; 인후염 … 보균자가 (증상이없는) 보균자 인 경우, 개시일은 SARS-CoV-2에 양성인 검체를 채취 한 날짜입니다.

가까운 접촉 (F2)이란 무엇입니까?

F1이 케이스에 노출 된 첫날 (케이스 발생 3 일 전부터) 사이에 F1이 의학적으로 격리 될 때까지 2m 이내의 사람이어야합니다.

질병의 위험은 항상 존재합니다. 어떻게해야합니까?

-코 비드 예방-19 새로운 상황에서, 우리는 항상 매우 경계하고 주관적인 심리학을 피해야하지만 과도하고 부적절한 반응을 당황해서는 안됩니다. 전국은 이중 목표를 달성하기 위해 새로운 정상 국가 모토를 따르고 있습니다. 전염병이 발생하면 평온하고 협조적이며 정상적인 생활에 큰 방해가되지 않도록 보건 부문에서 권장하는대로 적절하게 처리하는 것이 중요합니다. -사람들은 공식 출처의 정보를 업데이트해야하며, 우리를 쉽게 혼란스럽게하여 대중의 혼란을 야기하는 너무 많은 부정확 한 정보에 접근하지 않도록해야합니다. 이것은 본질적으로 COVID–19와의 싸움과 비교되는 전염병 방지 활동에 좋지 않습니다. 전쟁 중에 승자는 모든 상황을 침착하게 처리하는 사람이라는 것을 알고 있습니다. 우리가 엉망으로 만들면 우리는 COVID-19 때문이 아니라 스스로 실패합니다.

5K “이번 메시지는 정말 중요합니다 !!!

  • 마스크 : 사람들이 모이는 공공 장소에서 자주 패브릭 마스크를 착용합니다.
  • 의료 시설 및 고립 된 지역에서 의료 마스크를 착용합니다. 결핍 : 비누 나 손 소독제로 손을 자주 씻으십시오. 자주 접촉하는 표면 / 물체 (손잡이, 전화기, 태블릿, 책상, 의자 …)를 청소합니다.
  • 집을 깨끗하고 깨끗하고 통풍이 잘되게 유지하십시오. 공간 : 다른 사람들과 거리를 두십시오.
  • 많은 사람을 모으지 마십시오. 의료 선언 : NCOVI 앱에서 의료 보고서 작성 COVID-19 감염 위험에 대한 경고를 받으려면 https://www.bluezone.gov.vn에서 BlueZone 애플리케이션을 설치하십시오. 발열, 기침, 호흡 곤란의 징후가있는 경우 보건부 핫라인 19009095 또는 지역 보건 핫라인으로 전화하여 조언, 지원 및 안전 보장을위한 의료 안내를 받으십시오.

COVID-19 전염병으로부터 자신과 커뮤니티를 안전하게 지키십시오! Phuoc Thanh Construction Joint Stock Company는 모든 직원, 근로자 및 직원이 질병 예방, 퇴치 및 퇴치를 위해 적극적으로 협력하기를 바랍니다.

항상 5K 메시지에 따라 예방 조치를 취해야합니다. “마스크-소독제-거리-농도가 아님-의료 청구”라는 메시지가 질병으로부터 안전하게 유지됩니다.

“파트너의 성공은 우리의 성공입니다”

(뉴스, 사진 : Ptcons Communication)

내부 소식, 뉴스

Fideco 오피스 빌딩 프로젝트 기공식 _ 1 군

Fideco 오피스 빌딩 프로젝트 기공식 _ 1 군

FIDECO 오피스 빌딩 프로젝트의 착공식을 축하합니다. 대외 무역 및 투자 개발 JSC 투자자 간의 큰 성공을 거둔 HCMC Da Kao Ward, Phung Khac Khoan 28 2020 년 11 월 30 일 오전 호치민시 및 주 계약자 PHUOC THANH 회사에서

Fideco 오피스 빌딩 프로젝트 시작

– 호치민시 대외 무역 투자 개발 공사와 Phuoc Thanh 건설 주식회사의 Fideco 오피스 빌딩 프로젝트 기공식

Fideco 오피스 빌딩 프로젝트 시작

HCM City Real Estate Association 측에서는 협회 회장 인 Le Hoang Chau 씨를 대표했습니다. 투자자를 대신하여 FIDECO Company : Le Chi Hieu-Thuduc House 이사회 의장, Fideco 이사회 의장 Nguyen Vu Bao Hoang-Thuduc House 총감독, Fideco 이사회 부회장 Mr. Quan Minh Tuan Fideco 총감독 Mr. Le Du Dang Khoa-Fideco 부국장 Phuoc Thanh Construction Company의 건설 단위 측면 : Ms. Pham Thi Thanh Hang-Phuoc Thanh 건설 주식 회사의 총괄 이사 Ms. Vo Thi Lai_ Phuoc Thanh Construction Joint Stock Company의 차장 Tran Hai Lang-GDDA

Fideco 오피스 빌딩 프로젝트 시작

Fideco 오피스 빌딩 프로젝트 시작

PTCONS는 건설 작업의 질에 대해 투자자로부터 감사를 받고 있으며, HCMC 01 군, 28 Phung Khac Khoan에서 Fideco Office Building 프로젝트의 주 계약자로 선정되었습니다. 우리는 일정에 따라 안전하고 건물의 절대적인 품질을 보장하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

Fideco 오피스 빌딩 프로젝트 시작

파트너의 성공은 우리의 성공입니다. “

(뉴스, 사진 : 미디어 부)

내부 소식, 뉴스

프로젝트 리카 _ 9 군 토핑 아웃 행사

프로젝트 리카 _ 9 군 토핑 아웃 행사

2020 년 11 월 30 일 아침 RICCA 아파트 프로젝트의 성공적인 토핑 오프 행사를 축하합니다. 2020 년 11 월 30 일, 9 군 Phu Huu 와드의 Ricca 프로젝트는 단 1 년 만에 예정대로 지붕을 벗겼습니다.

Lễ Cất Nóc Dự Án Ricca

2020 년 11 월 30 일 아침, Tan Phu Construction Trading Service Co., Ltd-투자자 Ricca는 호치민시 9 군 Phu Huu 구에서 프로젝트 토핑 식을 가졌습니다. 행사에는 투자자, Phuoc Thanh Construction General Contractor, Rio Land 개발 및 유통 부서, 프로젝트에 참여한 파트너 대표가 참석했습니다.

리카 아파트 단지는 총 면적 12,657.3m2에 1 ~ 3 개 침실의 549 개 아파트와 23 개의 상업 및 서비스 아파트를 포함하여 2 개의 18 층 타워 규모를 자랑합니다.

파트너의 성공은 우리의 성공입니다. “

(뉴스, 사진 : 미디어 부)

내부 소식, 뉴스

스마트 프로젝트 1_ 2 구역 토핑 식

스마트 프로젝트 1_ 2 구역 토핑 식

2020 년 11 월 28 일 D’ lusso 고급 아파트 프로젝트 A 타워의 성황리를 축하합니다.

스마트 프로젝트 1_ 2 구역 토핑 식

지금까지 우리는 D’ LUSSO 프로젝트가 약속 한 공사 진행 상황에 대해 매우 확신합니다. 프로젝트가 완료되고 다음 해에 양도되면 우리는 기대 이상의 품질을 가진 아파트를 양도 할뿐만 아니라 잘 지어진 내부 경관 및 편의 시설 시스템을 제공합니다. 가장 완벽한 “Phuoc Thanh Company의 대표는 확인했습니다.

스마트 프로젝트 1_ 2 구역 토핑 식

D’ LUSSO 강변 고급 아파트 단지는 1.15ha 부지에 지어졌으며, 아파트 A와 B 2 개 블록을 포함하여 22 층 계획, 지하 1 개 주차장이 연결되어 있습니다. 이 프로젝트는 값 비싼 강변 위치를 소유하고 있으며 Mai Chi Tho Avenue-An Phu 교차로에 인접한 Nguyen Thi Dinh Street에 있습니다. 덕분에 D’ LUSSO 주민들은 강을 볼 수있을뿐만 아니라 2 군 도심의 활기찬 생활에 쉽게 빠져들 수 있습니다.

스마트 프로젝트 1_ 2 구역 토핑 식

또한 D’ LUSSO는 1,400m²의 강변 공원, 워터 스퀘어, 호수 체인을 포함한 완벽한 유틸리티 시스템, 도시 중심부의 표준 리조트 스타일로 투자자의 관심을받습니다. 공중에서 연속 수영, 독특한 침몰 풀바, 상업 구역, BBQ 구역 … 또한 모든 아파트는 고급 유럽 표준의 인테리어를 완성하기 위해 인도됩니다.

파트너의 성공은 우리의 성공입니다. “

(뉴스, 사진 : 미디어 부)

내부 소식, 뉴스

푸미 아파트 프로젝트 기공식_Brvt

푸미 아파트 프로젝트 기공식

– PHUOC THANH CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY와 ANI JOINT STOCK COMPANY 간의 “PHU MY GENERAL PROJECT COMPANY의 행사”를 축하합니다.
👉 2020 년 9 월 11 일 아침 Phu My 아파트 프로젝트 기공식이 열렸습니다. 프로젝트의 상호는 Osimi Phu My입니다. 이날 행사는 양측 대표들이 참석 한 가운데 엄숙한 분위기 속에서 진행됐다.


👉 대표 투자자 측에는 다음이 있습니다.
-Mr .: HOANG CAO TIEN- 책임자
-Mr .: TRUONG VAN NHO-프로젝트 매니저
* 감독 컨설턴트 :
-Mr HUỲNH QUANG NHAN-감독위원회 장

함께 부서 대표.

계약자 측에는 다음이 포함됩니다.
-차장 : Ms. VO THI LAI
부서장 대표와 함께
-투자자 측 ANI Company는 많은 대규모 프로젝트에서 성공적인 투자자였습니다. 여기서 Osimi Phu My 프로젝트는 인구가 밀집된 Phu My 타운에 위치한 아파트 프로젝트입니다. Osimi Phu My 프로젝트는 국제 도시 표준을 충족하기 위해 현대적이고 스마트하게 설계 및 계획되었습니다.


👉Phuoc Thanh은 건설 현장 설계 및 건설 분야에서 15 년 이상의 경험을 가진 건설 계약자입니다. 베트남 전체 및 국제적으로 수백 개의 프로젝트를 수행하는 건설 업계에서 가장 권위있는 건설 계약자 중 하나입니다. Phuoc Thanh은 품질-안전 및 효율성과 같은 일정에 따라 프로젝트를 진행하기 위해 노력하고 있습니다.

주요 계약자 Phuoc Thanh이 수행 한 일부 프로젝트 정보 :
위치 : 붕따우 주 바리 아, 푸 마이 타운 중심, 51 번 고속도로.
총 면적 : 5990 m2
규모 : 3 블록 아파트 : A, B, C. 각 블록은 18 층입니다.
· 총 제품 : 624 세대.

(뉴스, 사진 : Ptcons Communication)

PHUOC THANH-파트너의 성공은 우리의 성공입니다