PHUOC THANH CONSTRUCTION

Your Trust    ISO 9001 : 2015

Nộp CV

NHÂN VIÊN BÓC TÁCH KHỐI LƯỢNG (PHÒNG ĐẤU THẦU)

Làm việc tại Văn phòng Công ty

Call or submit our online form to request an estimate or for general questions about Certified Contractors and our services. We look forward to serving you!

Vị trí

Họ tên

Họ tên

Địa chỉ

Email

Điện thoại liên hệ

Hồ sơ đính kèm

Nội dung